Disclaimer

Deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan er een fout of onvolledigheid in voorkomen. Fysiotherapie Koudstaal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de site en de daarop verstrekte informatie. Fysiotherapie Koudstaal is niet verantwoordelijk voor de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen op deze site.

Niets van deze elektronische uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en/of de beheerder van deze website.

Design: Patricia Peersman Nieuwegein